OdinMiljo

Slamsikringskummerslamavskiller main 700

Der hvor restutslippet fra minirenseanlegg føres til infiltrasjon skal det iht. VA-miljøblad 59 benyttet en slamsikringskum (slamavskiller) mellom minirenseanlegget og infiltrasjonen.
Størrelsen på denne tanken tilpasses størrelse på renseanlegget, normalt fra 1 kbm. og oppover.

Slamsikringskummen skal tømmes med slamtømmebil på samme måte som den primære slamavskilleren. Frekvensen på tømmingen må tilpasses mengde slam som akkumuleres i denne over tid.

Odin produserer og leverer slike kummer i flere størrelser.