OdinMiljo

Filterkummer (etterpolering)

 

Filterkummer benyttes gjerne der restutslippet ledes til en vannforekomst (bekk, elv eller innsjø).
Disse produktene erstatter gjerne infiltrasjon i stedlige masser før utslipp til vannforekomsten pga. at det ikke finnes egnede masser til infiltrasjon.

Odin benytter såkalte vannmettede filtre til dette. Dette betyr at filteret til enhver tid er blandet med vannet som behandles.

Det benyttes Filtra Lite P 0,5-4 som filtermedium i disse produktene.

Filterkummer leveres i forskjellige størrelser tilpasset anleggets størrelse.