OdinMiljo

SBR-prosessen

 

Odin Batchpurs SBR-prosess med patenterte løsninger for både styring og energisparing.

SBR (sequencing-batch-reactor) innebærer rensing i bestemte sykluser. Odin Batchpur kjører 4 faste sykluser pr. døgn hvor hver syklus varer i 6 timer. Hver syklus består av 5 operasjoner.

 


batchpur sbr prosess 1


1. FYLLING

Avløpsvann fra slamavskilleren pumpes inn til SBR-reaktoren. Mengden avløpsvann registreres av systemet før videre behandling starter.

Denne prosessen tar inntil 1 time.batchpur sbr prosess 2
2. LUFTING

Avløsvannet luftes og sirkuleres ved hjelp av blåsemaskinen i styreskapet. Den biologiske rensingen skjer i denne fasen. Kontrollenheten registrerer vannmengden og luftetiden bestemmes automatisk. Mot slutten av denne fasen tilsettes en mengde kjemikalier tilpasset mengden avløpsvann.
Denne prosessen pågår i inntil 3 timer.batchpur sbr prosess 3

3. SEDIMENTERING

I sedimenteringsfasen stenges luften. Biomassen i reaktoren synker til bunnen av reaktoren. En fase med klart vann dannes øverst. Dette er det ferdig rensede avløpsvannet.
Denne prosessen pågår i inntil 90 munutter.batchpur sbr prosess 4


4. FERDIG RENSET VANN

Fra den klare vannfasen pumpes ferdig renset vann ved hjelp av luft ut via den integrerte prøvetakingskummen ut til resipienten (bekk, vassdrag eller infiltrasjon).
Denne prosessen pågår i inntil 30 minutter.batchpur sbr prosess 5

5. RETURPUMPING AV SLAM FRA REAKTOREN

Overflødige biomasse som oppstod i løp av renseprosessen pumpes nå tilbake til slamavskilleren ved hjelp av luft. En gitt mengde biomasse beholdes i reaktoren for neste syklus.
Denne prosessen pågår i inntil 30 minutter.

Hele prosessen starter så på nytt.