OdinMiljo

SBR-prosess (med aerob slamstabilisering)

 

Odin AEROs SBR-prosess med patenterte løsninger for både styring og energisparing.

SBR (sequencing-batch-reactor) innebærer rensing i faste sykluser. Odin AERO kjører 2 sykluser pr. døgn hvor hver syklus varer i 12 timer. Hver syklus består av flg. operasjoner.


1. MOTTAK
Mottak av avløpsvann skjer kontinuerlig under hele prosessen. Mengde avløpsvann registreres av systemet før behandlingen fortsetter.


batchpur sbr prosess 1


2. LUFTING / KJEMISK FELLING

Avløpsvannet luftes og sirkulerer ved hjelp av blåsemaskinen plassert i styreskapet. Den biologiske rensingen skjer i denne fasen. Kontrollenheten registrerer vannmengden og luftetiden bestemmes automatisk.
Mot slutten av luftetiden tilsettes en dose kjemikalier fra den innvendige PAX-beholderen i forhold til mengden avløpsvann.

batchpur sbr prosess 2

3. SEDIMENTERING

I sedimenteringsfasen stanses luftingen. Biomassen og forbindelser med PAX/fosforpartikler (fnokker) i reaktoren synker til bunnen av reaktoren. En klar vannfase dannes øverst. Dette er det ferdig rensede avløpsvannet.

batchpur sbr prosess 3

4. RENGJØRING AV UTLØPSRØR

Et sjikt med klart, renset avløpsvann begynner å danne seg i det øverste nivået kort tid etter at utfellingsfasen har begynt. Det er da ALC®-prosessen starter. En mamutpumpe benyttes til å fjerne slam/partikler som er avsatt i rørsystemet under renseprosessen og rengjør rørene før utpumping.

batchpur sbr prosess 4

5. UTPUMPING AV RENSET VANN

En mamutpumpe benyttes til å pumpe ferdig renset vann ut av anlegget.
På bunnen av tanken er det nå en kombinasjon av primærslam og aktivt slam. Det aktive slammet benyttes videre i renseprossen.
Hele prosessen starter nå en ny 12-timers syklus.

aero prosess 5