OdinMiljo

Støtbelastere (pumpekummer)
Odin pumpekum main 550

 

Støtbelastere benyttes gjerne for å sikre god fordeling av avløpsvannet ut i infiltrasjonsområdet. Ellers kan støtbelastere også benyttes til pumping av renset avløpsvann til resipient (sjø eller myr).

Støtbelasteren må alltid dimensjoneres etter vannmengden den skal transportere, noe som igjen skal tilpasses det innvendige volumet av rørene som er benyttet som infiltrasjon.

Det er viktig å benyttet kvalitetskomponenter til støtbelaster da denne vil være et viktig punkt i et system for å sørge for transport av avløpsvannet ut av renseanlegg til enhver tid.

Filterkummer (vannmettet EP-filter)

 

Etterpoleringsfiltre benyttes gjerne der restutslippet ledes til en vannforekomst (bekk, elv eller innsjø).
Disse produktene erstatter gjerne infiltrasjon i stedlige masser før utslipp til vannforekomsten pga. at det ikke finnes egnede masser til infiltrasjon.

Systemet har også meget god renseevne for bakterier.

Vannmettet filter betyr at filteret til enhver tid er blandet med vann som er behandlet i renseanlegget. I filteret vil vannet ha god oppholdstid før det føres videre mot resipient.

Det benyttes Filtra Lite P 0,5-4 som filtermedium i disse produktene.

Etterpoleringsfiltrene (som alltid leveres i kombinasjon med slamsikringskum) leveres i forskjellige størrelser tilpasset anleggets størrelse.

Slamsikringskummerslamavskiller main 700

Der hvor restutslippet fra minirenseanlegg føres til infiltrasjon skal det iht. VA-miljøblad 59 benyttet en slamsikringskum (slamavskiller) mellom minirenseanlegget og infiltrasjonen.
Størrelsen på denne tanken tilpasses størrelse på renseanlegget, normalt fra 1 kbm. og oppover.

Slamsikringskummen skal tømmes med slamtømmebil på samme måte som den primære slamavskilleren. Frekvensen på tømmingen må tilpasses mengde slam som akkumuleres i denne over tid.

Odin produserer og leverer slike kummer i flere størrelser.

Tilleggsprodukter for minirenseanlegg

Modellserie - tekniske data


5 pe

Odin Batchpur 5 pe tekn
 
Anleggsstørrelse: 5 pe (1 husstand)

Antall tanker: 1
Antall slamtømminger pr. år: 1
Slamavskiller volum: 3,85 kbm.
Effektivt slamlager: 3,25 kbm.
Tankmateriale: Rotasjonsstøpt polyetylen
Ca. strømforbruk pr. år: 200 kwh.
Rørdimensjoner ut/inn: Ø110 mm

Tot. høyde (inkl. hals): 2.200 mm
Diameter: Ø1.800 mm
Lengde: 3.150 mm
Vekt: 400 kg.


10 pe

Odin Batchpur 10 pe tekn

 

Anleggsstørrelse: 10 pe (2 husstander)

Antall tanker: 2
Antall slamtømminger pr. år: 1
Slamavskiller volum: 7,3 kbm.
Effektivt slamlager: 6,51 kbm.
Ca. strømforbruk pr. år: 350 kwh.
Rørdimensjoner ut/inn: Ø110 mm

Tankmateriale: Rotasjonsstøpt polyetylen
Tot. høyde (inkl. hals): 2.200 mm
Diameter: Ø1.800 mm
Lengde: 3.150 mm
Vekt: 400 kg + 350 kg.


15 pe

Odin Batchpur 15 pe tekn


Anleggsstørrelse: 15 pe (3 husstander)

Antall tanker: 2
Antall slamtømminger pr. år: 2
Slamavskiller volum: 9,5 kbm.
Effektivt slamlager: 7,93 kbm.
Ca. strømforbruk pr. år: 400 kwh.
Rørdimensjoner ut/inn: Ø110 mm

Tankmateriale slamavskiller: GUP (glassfiber)
Diameter slamavskiller: Ø2.000 mm
Tot. høyde slamavskiller (inkl. halser): 2.400 mm
Lengde slamavskiller: 5.400 mm
Vekt slamavskiller: 520 kg.

Tankmateriale reaktor: Rotasjonsstøpt polyetylen
Diameter reaktor: Ø1.800 mm
Tot. høyde reaktor (inkl. halser): 2.200 mm
Lengde reaktor: 3.150 mm
Vekt reaktor: 400 kg.


20 pe

Odin Batchpur 20 pe teknAnleggsstørrelse: 20 pe (4 husstander)

Antall tanker: 2
Antall slamtømminger pr. år: 2
Slamavskiller volum: 12,0 kbm.
Effektivt slamlager: 10,2 kbm.
Ca. strømforbruk pr. år: 450 kwh.
Rørdimensjoner ut/inn: Ø160 mm

Tankmateriale slamavskiller: GUP (glassfiber)
Diameter slamavskiller: Ø2.000 mm
Tot. høyde slamavskiller (inkl. halser): 2.450 mm
Lengde slamavskiller: 4.450 mm
Vekt slamavskiller: 650 kg.

Tankmateriale reaktor: Rustfritt stål
Diameter reaktor: Ø2.400 mm
Tot. høyde reaktor: 2.300 mm
Vekt reaktor: 900 kg.

 


30 pe


Odin Batchpur 30 pe tekn

Anleggsstørrelse: 30 pe (6 husstander)

Antall tanker: 2
Antall slamtømminger pr. år: 2
Slamavskiller volum: 14,0 kbm.
Effektivt slamlager: 11,3 kbm.
Ca. strømforbruk pr. år: 500 kwh.
Rørdimensjoner ut/inn: Ø160 mm

Tankmateriale slamavskiller: GUP (glassfiber)
Diameter slamavskiller: Ø2.000 mm
Tot. høyde slamavskiller (inkl. halser): 2.450 mm
Lengde slamavskiller: 5.215 mm
Vekt slamavskiller: 750 kg.

Tankmateriale reaktor: Rustfritt stål
Diameter reaktor: Ø2.600 mm
Tot. høyde reaktor: 3.000 mm
Vekt reaktor: 1.200 kg.


40 pe

Odin Batchpur 40 pe teknAnleggsstørrelse: 40 pe (8 husstander)

Antall tanker: 2
Antall slamtømminger pr. år: 3
Slamavskiller volum: 15,5 kbm.
Effektivt slamlager: 11,9 kbm.
Ca. strømforbruk pr. år: 550 kwh.
Rørdimensjoner ut/inn: Ø160 mm

Tankmateriale slamavskiller: GUP (glassfiber)
Diameter slamavskiller: Ø2.000 mm
Tot. høyde slamavskiller (inkl. halser): 2.450 mm
Lengde slamavskiller: 5.600 mm
Vekt slamavskiller: 860 kg.

Tankmateriale reaktor: Rustfritt stål
Diameter reaktor: Ø3.000 mm
Tot. høyde reaktor: 3.000 mm
Vekt reaktor: 1.400 kg.


50 pe

Odin Batchpur 50 pe teknAnleggsstørrelse: 50 pe (10 husstander)

Antall tanker: 3
Antall slamtømminger pr. år: 3
Slamavskiller volum: 15,5 kbm.
Effektivt slamlager: 11,9 kbm.
Ca. strømforbruk pr. år: 550 kwh.
Rørdimensjoner ut/inn: Ø160 mm

Tankmateriale slamavskiller: GUP (glassfiber)
Diameter slamavskiller: Ø2.000 mm
Tot. høyde slamavskiller (inkl. halser): 2.450 mm
Lengde slamavskiller: 6.100 mm
Vekt slamavskiller: 910 kg.

Tankmateriale reaktor: Rustfritt stål
Diameter reaktorer: Ø2.400 mm
Tot. høyde reaktorer: 2.600 mm
Vekt reaktorer: 1.000 kg.

 

Styring og kontroll

 

Kontinuerlig overvåking av prosessen

batchpur monitoring 700

 


Easy con logoOdin Batchpurs nye «easy-con»® web-portal muliggjør en enkel og brukervennlig fjernovervåking av anlegg ved hjelp av et enkelt GSM-modem. Via en sikker tilkobling kan man lese ut driftsdata på anlegget, man kan kontrollere parametrene, evt. feilsøke og korrigere uten fysisk å måtte reise ut på anlegget. I tillegg overvåker man kjemikaliebeholdningen til enhver tid - dette er noe helt nytt i Norge.

«Easy-con»® overvåking medfører en stor fordel for dem som bor et stykke fra nærmeste servicemann. Dersom ditt anlegg er utstyrt med fjernovervåking vil Odin umiddelbart få feilmelding via systemet dersom det er noe unormalt med anlegget. Odin vil da varsle din lokale servicemann om forholdet. Dvs. at man kan oppdage unormaliteter ved anlegget før kunden selv merker at noe er feil.

Man kan da enten korrigere feil via systemet eller man vet eksakt hva som er feil med anlegget dersom man må reise ut og foreta reparasjoner.

Kunden kan samtidig bli informert via SMS eller E-post om forholdet.


batchpur screenshot web 700

Forspranget i kvalitet og teknikk

 

Odin Batchpur skiller seg fra konkurrentene med gjennomført kvalitet i alle tekniske komponenter.


gjennomskjeart tank 400

 

Kvalitet fremfor kvantitet

Vi satser ikke på å selge flest anlegg, men best anlegg.
Vi skal ikke levere et produkt som er akkurat sterkt nok. Vi skal levere det sterkeste produktet. På den måten sikrer vi at produktene vi leverer vil tåøe all påkjenning de kan bli utsatt for. Dette gjelder både mht. frakt, lasting og lossing og ikke minst installasjon og håndtering på anleggsplassen.

I tillegg er vi sikre på at våre tanker ikke deformeres når de vel er installert. Man må også tenke på at disse produktene skal være nedgravd og fungere i mange år fremover.
Dvs. at tankene skal være like hele og ha samme form den dagen de graves opp som den dagen de ble installert.


 

batchpur rorpakke 400

Alt fra selve tankene til den minst lille komponent i Odin Batchpurs minirenseanlegg er gjennomført høy kvalitet. Her blir det kun benyttet deler av høy industri-standard som skal tåle et tøft klima i mange år fremover.


Ingen bevegelige deler:

Det finnes ingen bevegelig deler i anlegget - alle steg i prosessen blir utført ved hjelp av luft (mamutpumping). Andre SBR-anlegg på markedet som styres av luft har gjerne 1 komponent som er mekanisk, doseringspumpen for kjemikalier. Odin Batchpur har et patentert system for tilsetting av kjemikalier som styres kun ved hjelp av trykkluft.batchpur paxbeholder 400


Tilsetting av kjemikalier uten bruk av mekaniske doseringspumper

Patentert nyhet i Norge for tilsats av fellingskjemikalier.
Så og si alle områder i Norge har krav til fjerning av 90% fosfor fra avløpsvannet. Flesteparten av anleggene på det norske markedet benytter mekaniske doseringspumper for tilsats av fellingskjemikalier i prosessen.

Odin Batchpur benytter en ny, patentert løsning hvor det kun benyttes luft for tilsetting av kjemikalier.
På den måten har men et anlegg med minimal risiko for feil på utstyret.
Den patenterte løsningen er utviklet av Batchpur GmbH men kjemikaliebeholderne er spesiallaget for det norske markedet. Størrelsen på beholderne skal sikre at det er nok kjemikalier til å rekke 6 mnd i et fullbelastet anlegg.
batchpur motorventiler 400


Motorventiler fremfor magnetventiler

I stedet for tradisjonelle magnetventiler, benytter Odin Batchpur motorventiler som styres av det patenterte Airstep® luftfordelingssystemet.
Magnetventiler, som benyttes i mange av dagens minirenseanlegg har den ulempen at for å holdes åpne må tilføres energi kontinuerlig. Dette betyr at de bruker strøm hele tiden i åpen tilstand.

Dersom luftetiden er f. eks. 15 minutter, krever en magnetventil strøm i 15 minutter. Vanligvis 10-15 watt. Når magnetventilene er åpne totalt 10 timer per dag i et konvensjonelt minirenseanlegg, betyr dette et strømforbruk på 100-150 watt hver dag.

Airstep®-systemet med motorventiler trekker kun strøm ved åpning og stenging av ventilene. De krever ingen strøm for å holde seg åpne. På den måten krever motorventilene mindre enn 10 watt pr. dag.Batchpur lokk isolasjon 400

Egenutviklet lokk med innsprøytet isolasjon

Odins nyutviklede lokk (90 cm) skiller seg fra det meste på markedet i dag. Det er hengslet i ene siden i stedet for de tradisjonelle låsestengene. På den måten er det enkelt for servicepersonell, slamtømmere og kontrollører både ved åpning og lukking av anlegget.

Vårt nye lokk har i tillegg innsprøytet isolasjon i for å sikre anlegget optimale temperaturforhold gjennom hele året. Dette er et tvers igjennom kvalitetsprodukt.


energi soyle odin Batchpur 400Energiforbruk

Tysk teknologi er utviklet med stort fokus på strømforbruk. Odin Batchpur anlegget er derfor et av anleggene på markedet med desidert lavest strømforbruk.

I løpet av anleggets levetid vil små årlige besparelser bli til betydelige summer. Energiforbruket til et minirenseanlegg er i stor grad avhengig av avløpsvannets sammensetning og mengde avløpsvannet som skal renses pr. dag. En stor mengde avløpsvann betyr vanligvis en høyere energiforbruk. En mindre mengde avløpsvann betyr gjerne lavere energiforbruk.

I tilfeller med en såkalt "automatisk justering" til mengde avløpsvann kreves ofte bare en "to-punkts kontroll". Ved hjelp av en trykksensor eller flottørbryter innstilles 2 forskjellige modus på et anlegg: Normal drift eller bortreist drift. Dette er, i prinsippet, en meget enkel kontroll som mer eller mindre bestemmer de 2 driftstilstandene på et anlegg.

Men når det gjelder mengde avløpsvann er gjerne ingen dager like. Bruk av f.eks. vaskemaskin og oppvaskmaskin varierer hos veldig mange. Man får gjester på besøk eller man har selskap og lignende. Så for et minirenseanlegg er det ingen konstante betingelser med hensyn til avløpsvannets tilsig.

Det er sykluser hvor det absolutt ikke tilføres avløpsvann, for eksempel om natten. Det er sykluser hvor systemet fylles opp med 10%, 20%, 70% eller 100%. Når et minirenseanlegg kun har en to-punkts kontroll, kan alle belastnings scenarier være vanskelig å håndtere ved hjelp av kun to ulike kontrollkommandoer. Derfor kjører disse systemene ofte på 100% gjennom døgnet for å sikre renseeffekten, selv når kun en minimal mengde avløpsvann tilføres.

Odin Batchpur systemet arbeider med kontinuerlig opptak av avløpsvann i SBR reaktoren. Denne teknologien er unik og er beskyttet av et europeisk patent. Styreenheten har en prosessor som er koblet til motorventilene og kontinuerlig måler mottrykket i disse. På den måten vet systemet alltid hvor mye avløpsvann det befinner i hver syklus. Kun gjennom dette kontinuerlige opptaket sørges det alltid for at energiforbruket er tilpasset mengde avløpsvann som skal renses.

Kilde: Journal «WWT», utgave 6/2007, «Minirenseanlegg som bærekraftig løsning, side 15, tabell 3, praktiske data».

Service og vedlikehold

 

Ekspertise på service og vedlikehold. Alltid klare til utrykning.

servicebiler 650
 

Alle minirenseanlegg trenger ettersyn. Iht. teknisk godkjenning (TG) fra Sintef Byggforsk skal minirenseanlegg ha service 2 ganger pr. år. Vi har egne servicebilder som er på veien hele året. Våre servicemedarbeidere har høy fagkunnskap og lang erfaring i drift av mindre avløpsanlegg.
Våre servicebilder er i tillegg alltid ustyrt med nødvendige reservedeler til alle våre anlegg.

Odin Batchpurs nye «easy-con»® web-portal er et supplement som muliggjør en enkel og fjernovervåking av anlegg ved hjelp av et enkelt GSM-modem. Via en sikker påkobling kan driftsteknikere lese ut driftsdata på anlegget, kontrollere parametrene og evt. feilsøke. Man kan også foreta enkle korrigeringer uten fysisk å måtte reise ut på anlegget. I tillegg overvåker man kjemikaliebeholdningen til enhver tid - dette er noe helt nytt i Norge.

«Easy-con»® overvåking medfører en stor fordel for dem som bor et stykke fra nærmeste servicemann. Dersom ditt anlegg er utstyrt med fjernovervåking vil Odin umiddelbart få feilmelding via systemet dersom det er noe unormalt med anlegget.

Man kan da enten korrigere feil via systemet eller man vet eksakt hva som er feil med anlegget dersom man må reise ut og foreta reparasjoner.

Du kan samtidig bli informert via SMS eller E-post dersom det er noe unormalt med anlegget.

Odin Batchpur minirenseanlegg skiller seg betraktelig fra andre anlegg på grunn av at de er ekstremt lettstelt og oversiktlige, det er ingen pumper eller bevegelige deler som skal ha service. Store dimensjoner på alle rør i tankene sørger for at det ikke oppstår blokkeringer.
Allikevel vil en utendørs installasjon som et minirenseanlegg er, som går 24 timer i døgnet gjennom hele året trenge service og ettersyn. I tillegg til å kontrollere at avløpsvannet ut tilfredsstiller de kravene som myndighetene stiller skal det etterfylles kjemikalier og de tekniske komponentene i styreenheten skal kontrolleres.


Din Odin Batchpur leverandør tilbyr rimelige serviceavtaler for ditt Odin Batchpur minirenseanlegg.Hygienisering av avløpsvann

 

Desinfeksjon ved UV-bestråling

Ved krav til badevannskvalitet fra avløpsanlegget (< 1.000 tkb/100 ml. vann.)

batchpur hygienisering main 700  

batchpur uv system 400

Sterilt vann med UV-lys

Behandlet avløpsvann steriliseres kostnadseffektivt og miljøvennlig med Odin Batchpurs UV-hygienisering.
Systemet er testet av PIA i Achen, Tysklands ledende testinstitutt og tilfredsstiler gjeldende norske direktiver.
UV-lyset dreper bakterier og steriliserer det utgående avløpsvannet uten bruk av kjemikalier. 

Systemets oppbygging

1: Utløpskum/prøvetakingskum før UV-enhet.
2: Mammut pumpe, renset vann.
3: Brakett for innfesting av UV-enhet.
4: Utløp - sterilisert vann.
5: Steriliseringsenhet med intern UV-lampe.

Tidligere ulemper ved bruk av UV-lys på minirenseanlegg har vært hyppighet på oppfølging. Tradisjonelle UV-systemer har gjerne krav til hyppigere tilsyn og renhold enn dagens 6 måneders serviceintervall. I Odin Batchpur anlegget er dette løst med å benytte høyt trykk på vannet som pumpes ut via UV-lampen (5). På den måten forhindrer man begroing på lampen. Før vannet pumpes gjennom UV-enheten går det via en prøvetakingskum. På den måten kan man også ta ut prøver før UV-enheten om ønskelig.

En viktig forutsetning for at UV skal fungere som siste rensetrinn i et minirenseanlegg er at de foregående prosessene fungerer optimalt, uten slamflukt fra prosessen. Odin Batchpur anlegget har dokumentert meget bra prøver i så henseende. I en 38-ukers test ved PIA i Aachen, Tyskland har anlegget oppnådd 99,9% fjerning av bakterier.


Fordelene:
• UV-enheten leveres integrert i renseanlegget, ingen ekstra tank.
• Hurtig baktericid virkning.
• Gir ingen dannelse av desinfeksjons-biprodukter.
• Lave vedlikeholdskostnader. Lave investerings- og driftskostnader.pia prufzeugnis H